Per 27 juni 2018 is de Stichting Wandelronde van Zuid-Limburg gestopt met de organisatie van de Wandelronde van Zuid-Limburg. 

 

Reglement 76ste Wandelronde van Zuid-Limburg 18-19-20 mei 2019

 

Deelname driedaagse 100 km en tweedaagse 70 km:
Deelname staat open voor iedereen, die op 31-12-2019 10 jaar of ouder is. Men kan zowel 3 als 2 dagen wandelen, mits achtereenvolgend. 

Ook voor de dagtochten van 30 resp. 40 km dient men op 31-12-2019 10 jaar of ouder te zijn

Bij twijfel aan de juiste leeftijd heeft de Stichting Wandelronde van Zuid-Limburg het recht de inschrijving te weigeren.

 

Deelname driedaagse 50 km en tweedaagse 35 km:
Deelname staat open voor iedereen, die op 31-12-2019 10 jaar of ouder is. Men kan zowel 3 als 2 dagen wandelen, mits achtereenvolgend. 

Voor de dagtochten van 20, 30 en 40 km dient men op 31-12-2019 10 jaar of ouder te zijn. Voor de dagtochten van 15 km dient men op 31-12-2019 8 jaar of ouder te zijn.

Bij twijfel aan de juiste leeftijd heeft de Stichting Wandelronde van Zuid-Limburg het recht de inschrijving te weigeren.

 

Deelname dagtochten:

Op alle drie de dagen zijn er ook dagtochten.

Zaterdag en maandag: 15 en 30 km.

Zondag: 20, 30 en 40 km.

Voor leeftijden voor deelname zie onder deelname drie- en tweedaagse.

 

 Afstanden:

De totale afstand van de ‘driedaagse’ is 100 km; voor de ‘tweedaagse’ 70 km, t.w. zaterdag ± 30 km, zondag ± 40 km en maandag ± 30 km.

De totale afstand van de halve wandelronde is 50 km; voor de tweedaagse halve ronde 35 km, t.w. zaterdag ± 15 km, zondag ± 20 km en maandag ± 15 km

 

Voor-inschrijftermijn:
De voorinschrijving is per 15 december 2018 geopend en sluit op 5 mei 2019.
 

Bewijs van inschrijving:
Na bijschrijving op onze rekening van het inschrijfgeld ontvangt u uiterlijk in de week voorafgaande aan de Wandelronde van Zuid-Limburg een bewijs van inschrijving, dat bij de aanmelding moet worden getoond.
 

Na-inschrijving:

Na-inschrijving voor de Ronde (100 resp. 50 km) is alleen mogelijk op de zaterdagmorgen.

Na-inschrijving voor de tweedaagse (70 resp. 35 km) is mogelijk op zaterdagmorgen (op zondag alleen nog voor tweedaagse lopers zondag/maandag).

Beide dagen tussen 7.15 en 9.00 uur.

 

Inschrijven dagtochten:

Op zaterdag-/, zondag-/ en maandagmorgen tussen 7.15 uur en 9.00 uur is er gelegenheid om in te schrijven voor de dagtochten

 

Herinneringen:

Alle inschrijvingen zijn zonder herinnering.

Herinneringen kunnen tijdens de Ronde gekocht worden.

Deelnemers die de ‘Ronde van Zuid-Limburg’ (3-dagen) met goed gevolg voor de 1e, 10e, 20e, 25e, 30e, 40e maal hebben volbracht, kunnen het originele ‘Ronde’-kruis telkens in een andere uitvoering kopen voor € 3,50 per stuk. Voor de overige malen kunnen cijfers worden gekocht voor € 1,50 per stuk.

Voor de 2-daagse (2-dagen) kan voor de 1e, 5e, 10e, 15e, 20e, 40e maal een aparte medaille worden gekocht voor € 2,50 en voor de overige malen cijfers voor € 1,50 per stuk.

 

Start- en finishlocatie:
Op 18-19-20 mei 2019 het ontspanningsgebouw SSOVH aan de Parallelweg (te gebruiken postcode 6411 ND 4) te Heerlen.

 

Aanmelding:
Aanmelding op zaterdag 18 mei tussen 7.15 en 9.00 uur in het ontspanningsgebouw SSOVH aan de Parallelweg te Heerlen. Tegen inlevering van het bewijs van inschrijving wordt de start-/controlekaart en het programmaboekje uitgereikt.
 

Start/controlekaarten:
Op de dag van aanmelding ontvangt iedere deelnemer een persoonlijke start-/controlekaart voor de eerste wandeldag. Bij afmelding na de wandeling wordt deze kaart ingenomen en vervangen door een start-/controlekaart voor de volgende dag. De start/controlekaart wordt bij aanvang van iedere wandeldag geknipt. Bij controle op de parkoersen moet de start-/controlekaart persoonlijk worden getoond. Ingeval u de wandeltocht voortijdig beëindigt, dient u uw startkaart aan de organisatie af te geven. U kunt hiervoor terecht bij de EHBO en de controleposten.
 

Starttijden:
Zaterdag, zondag en maandag tussen 08.00 en 09.00 uur. 

 

Afmelding:
De openingstijden van het startbureau zijn:

Zaterdag:  van 07.15 uur tot 17.00 uur;

Zondag  :  van 07.15 uur tot 18.30 uur;

Maandag:  van 07.15 uur tot 17.00 uur.

 

Kilometerboekjes:
Kilometerboekjes hoeven niet te worden ingeleverd. Een sticker t.b.v. deze boekjes wordt, na het volbrengen van de derde wandeldag (voor de tweedaagse na het volbrengen van de tweede wandeldag) verstrekt. Voor de dagtochten wordt eveneens een sticker verstrekt.

Indien gewenst kan men het boekje zelf van een stempel (laten) voorzien. 
 

Geneeskundig onderzoek:
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra.

EHBO functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname / c.q. het verdere deelnemen te verbieden.
 

Parkoersen:
Voor iedere dag zijn afwisselende parkoersen samengesteld. Hoofdwegen zijn zoveel mogelijk vermeden en er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de fraaie bos- en heidepaden waaraan Zuid-Limburg zo rijk is. De routes worden met pijlen en gele en/of rode linten aangegeven.

Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd.

De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de routebeschrijving, aanwijzingen op de weg c.q. van de controleurs/verkeersregelaars.

In de parkoersbeschrijving wordt vermeld dat een half uur na sluiting van de controleposten / rustplaatsen begonnen zal worden met het verwijderen van de markeringen op de route.

Het juiste tijdstip van sluiting van de controleposten / rustplaatsen zal eveneens worden vermeldt.

 

Verzorgers:
Verzorgers van groepen mogen zich tijdens het wandelen nimmer in de groep bevinden. Bij het passeren van de deelnemers dient met een verantwoorde snelheid te worden gereden. Op zandwegen e.d. mag de snelheid niet hoger zijn dan 10 km per uur. Zonder dat van de diensten van een rustplaatshouder gebruik wordt gemaakt, is het verzorgen van een groep in/op een rustplaats niet toegestaan.
 

Kleding:
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.
 

Rustplaatsen:
Op diverse plaatsen is een verzorgingswagen aanwezig. Alle aangeboden consumpties dienen ter plaatse gebruikt te worden, zodat de weggeworpen verpakkingen niet over honderden meters verspreid liggen.
 

Wandeltempo:
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos‑, heidepaden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. Hardlopen is niet toegestaan.
 

Muziek:
Het is niet toegestaan op de parkoersen geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen.
 

Huisdieren:
Het meenemen van huisdieren op de parkoersen is toegestaan, mits aangelijnd. 
 

Parkeren:
Er is voldoende gratis parkeerruimte in de omgeving van het ontspanningsgebouw SSOVH, aan de Parallelweg. U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie. Onjuist geparkeerde auto´s kunnen worden weggesleept. De organisatie is hiervoor niet aansprakelijk.
 

Gebruik beeltenis:
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film video etc. voor promotionele doeleinden van de Stichting Wandelronde van Zuid-Limburg en van de Limburgse en Nederlandse Wandelsport Bond zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 

Aansprakelijkheid:
De Stichting Wandelronde van Zuid-Limburg is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak.

Deelname geschiedt op eigen risico.

Door inschrijving en deelname aan de Wandelronde van Zuid-Limburg verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.
 

Beslissingsbevoegdheid:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van de Stichting Wandelronde van Zuid-Limburg.

 

 

Heerlen, 29 mei 2018